ANI-ZOO

Vragen aan de Minister van Dierenwelzijn


Vraag gesteld aan Minister Ben Weyts door volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe

 

Broodfokkers  -  Begripsomschrijving en aanpak

 

Onder de noemer ‘broodfokkers’ worden doorgaans fokkers verstaan die gezelschapsdieren, meestal honden of katten, fokken met als primair doel geld te verdienen, waardoor het welzijn van de dieren ondergeschikt wordt gemaakt aan de economische belangen. Dergelijke broodfokkers maken zich schuldig aan dierenmishandeling en krijgen terecht veel kritiek.

 

Evenwel wordt het begrip vaak verkeerd gebruikt of te snel herleid tot professionele fokkers, onafgezien van het feit of het gaat om professionele fokkers die de regelgeving al dan niet correct naleven. Niet het feit dat men professioneel hondenfokker of hondenverkoper is, maar het feit dat men grof geldgewin onbeschaamd boven dierenwelzijn plaatst, bepaalt of iemand broodfokker is.

1.   a)   Hoe interpreteert de dienst Dierenwelzijn de termen ‘broodfok’ en ‘broodfokker’?

      b)   Wordt er enkel over ‘broodfok’ gesproken wanneer het gaat om professionele fokkers/verkopers in Vlaanderen of kan het ook om hobbyfokkers of illegale fokkers in binnen- of buitenland gaan?

      c)   Op basis van welke indicatoren en parameters bepaalt de dienst Dierenwelzijn welke (vermoedelijke) broodfokkers gecontroleerd worden?

2.   Via sociale media duiken geregeld verhalen, verwijten en zelfs haatacties tegen ‘broodfokkers’ op, inclusief een zogenaamde ‘zwarte lijst’.

      a)   Volgt de dienst Dierenwelzijn wat hieromtrent via sociale media gebeurt?

      b)   Worden er ook controles uitgevoerd op basis van zaken rond broodfok die via sociale media aangekaart worden?

      c)   Ontving de dienst Dierenwelzijn zo’n zwarte lijst?

      d)   Zo ja, welke opvolging werd daaraan gegeven en welke conclusies werden daaruit getrokken?

3.   Acht de minister het aangewezen te werken aan een concrete en duidelijke afbakening van wie en wat precies verstaan wordt onder de begrippen ‘broodfok’ en ‘broodfokker’, met het oog op een gerichtere aanpak van broodfok?

 

 

Antwoord van de Minister voor dierenwelzijn Ben Weyts

De dienst Dierenwelzijn werkt op basis van de terminologie en de definities gebruikt in de regelgeving. De term ‘broodfok’ hoort hier niet bij. De huidige indeling is gebaseerd op de omvang van de kwekerij, wat een objectieve parameter is. Afbakenen van de term

‘broodfok’ heeft dan ook geen enkele toegevoegde waarde.

 

De dienst Dierenwelzijn werkt voornamelijk op basis van klachten die hem worden bezorgd via de geijkte kanalen. Sociale media horen hier niet bij. Ook zwarte lijsten opgesteld op basis van gegevens van onbekende oorsprong en kwaliteit vormen geen basis voor onderzoek.

Vraag gesteld aan Minister Ben Weyts door volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe

4.   a)   Hoeveel klachten ontving de dienst Dierenwelzijn via de meldingslijn over broodfok en broodfokkers?

      b)   Hoeveel van die klachten kregen een vervolg via een fysieke controle ter plaatse?

      c)   Hoeveel van die gecontroleerde broodfokkers bleken zware overtredingen tegen het dierenwelzijn begaan te hebben?

Cijfers graag per jaar voor de periode 2016-2020.

 

Antwoord van de Minister voor dierenwelzijn Ben Weyts

 

Bij ontvangst van een klacht wordt niet geregistreerd of deze het woord ‘broodfok’ bevat of niet.

 

Vraag gesteld aan Minister Ben Weyts door volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe

5.   a)   Hoeveel professionele fokkers en verkopers van honden en katten werden door de dienst Dierenwelzijn in totaal de afgelopen vijf jaar gecontroleerd?

      b)   Bij hoeveel van die professionele fokkers en verkopers werden zware inbreuken vastgesteld?

Graag een overzicht per jaar voor de periode 2016-2020.

 

Antwoord van de Minister voor dierenwelzijn Ben Weyts

In 2018 en 2019 vonden respectievelijk 229 en 440 controles plaats in erkende kwekerijen. De controlecijfers voor 2020 zijn nog niet beschikbaar.

 

 

 

 
© Copyright 2023 | ANI-ZOO | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved